Belangrijke opmerking: De Duitse versie van onze Algemene Voorwaarden is de wettelijk bindende versie.
Deze vertaling in het Engels is voor uw gemak en is gemaakt met www.DeepL.com/Translator

 

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

(De volgende AV bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de regelgeving inzake overeenkomsten op afstand en elektronische handel).

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. orderprocedure en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5. levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. voorbehoud van eigendomsrechten
8. garantie voor materiaaldefecten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. herroepingsrecht
11. uitsluiting van het herroepingsrecht
12. retourzendingen
13. terugzendingskosten in geval van herroeping
14. opslag van de contracttekst
15. gegevensbescherming
16. Plaats van bevoegdheid, toepasselijk recht, contracttaal.
17. alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 para. 1 ODR VO en § 36 VSBG

1. toepassingsgebied

1.1 Voor de zakelijke relatie tussen pi3g e.K., eigenaar: Maximilian Batz, Zschochersche Allee 1, 04207 Leipzig (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant") gelden uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.
1.2 U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 9:00 uur tot 18:00 uur onder het telefoonnummer ++49-(0)89 - 878 069 850 en per e-mail op support [at] pi3g.com.
1.3 Consument in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).
1.4 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan instemt.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen

2.1 De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Afgezien daarvan zijn vergissingen voorbehouden.

3. orderprocedure en sluiting van het contract

3.1 De Klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de Verkoper selecteren en verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop "in winkelwagen" te klikken.
3.2 Vervolgens kan de klant via de knop "Verdergaan naar kassa" in de winkelwagen overgaan tot de afronding van het bestelproces.
3.3 Door op de knop "Kopen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant op elk moment de gegevens wijzigen en bekijken. Noodzakelijke gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
3.4 De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending aan de klant binnen 2 dagen heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.
3.5 Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, komt de overeenkomst tot stand met het verstrekken van bankgegevens en verzoek tot betaling. Indien de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, zal de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken met als gevolg dat de order vervalt en de verkoper niet tot levering verplicht is. De bestelling is dan voor koper en verkoper zonder verdere gevolgen afgerond. Een voorbehoud van het artikel in geval van vooruitbetaling wordt dus gemaakt voor maximum 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten

4.1 Alle prijzen vermeld op de website van de Verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.
4.2 Naast de vermelde prijzen zal de Verkoper verzendingskosten aanrekenen voor de levering. De verzendingskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld op de pagina verzendingskosten en tijdens het bestelproces.

5. Levering, beschikbaarheid van goederen

5.1 Indien op het ogenblik van de bestelling van de Klant geen exemplaren van het door de Klant gekozen product beschikbaar zijn, zal de Verkoper dit in de orderbevestiging aan de Klant meedelen. Indien het product blijvend niet beschikbaar is, ziet de verkoper af van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.
5.2. Indien het door de klant in de bestelling aangewezen product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant hiervan ook onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte brengen. In geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. In dit geval heeft ook de verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. In dit geval zal de verkoper de reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de levering geschieden na ontvangst van het factuurbedrag.

6. betalingsmodaliteiten

6.1 De klant kan in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces kiezen uit de beschikbare betalingsmogelijkheden.
6.2 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Bij alle andere wijzen van betaling dient betaling vooraf te geschieden zonder aftrek. Aan zakelijke afnemers en overheidsinstellingen wordt op verzoek en ter beoordeling van Verkoper betaling op rekening toegestaan.
6.3 Indien voor de afwikkeling van de betaling opdracht wordt gegeven aan derde aanbieders, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
6.4 Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval is de klant een vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet.
6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit het vorderen van verdere schade veroorzaakt door het verzuim van de verkoper niet uit.
6.6 De klant heeft alleen een recht van verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud

Tot volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

8. garantie van kwaliteit en waarborg

8.1 De garantie wordt bepaald door de wettelijke voorschriften.
8.2 Voor de door verkoper geleverde zaken geldt slechts garantie indien deze garantie uitdrukkelijk is gegeven.

9. aansprakelijkheid

9.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, niettegenstaande de andere wettelijke vereisten voor vorderingen.
9.2 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.
9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn vermeld.
9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
9.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. recht van herroeping

- Begin van het herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsrecht
U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline - door het terugzenden van de goederen annuleren. De termijn begint na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet onze verplichtingen op grond van artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 paragraaf 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312g paragraaf 1 zin 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om de herroeping of het artikel tijdig te verzenden. De herroeping dient te worden gericht aan:

pi3g e.K.
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig

++49-(0)89-878-069-850

support [at] pi3g.com

Wij verzoeken u vriendelijk uw herroeping bij voorkeur per e-mail aan ons door te geven voor een snelle afhandeling.

Gevolgen van herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden teruggegeven. Indien u de ontvangen prestatie en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kunt teruggeven of afstaan, dient u ons de waardevermindering te vergoeden. U hoeft ons alleen te vergoeden voor de verslechtering van de zaak en voor het gebruik dat ervan is gemaakt, wanneer het gebruik of de verslechtering het gevolg is van een behandeling van de zaak die verder gaat dan de controle van de eigenschappen en de functionaliteit. Onder het "testen van de eigenschappen en de functionaliteit" verstaan wij het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals dat mogelijk en gebruikelijk is in een winkel. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, dienen op ons risico te worden geretourneerd. De normale kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroeping of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

- Einde van het annuleringsbeleid voor consumenten -

11 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn toegesneden, noch op de levering van audio- of video-opnamen of software, mits de geleverde gegevensdragers door u zijn ontzegeld.

12. retourzendingen

12.1 De klanten worden verzocht de verkoper op de hoogte te brengen van de terugzending alvorens de goederen terug te sturen - ++49-(0)89-878-069-850 of bij voorkeur op support [at] pi3g.com of op pi3g.com/contact om de terugzending aan te kondigen. Op deze manier kunnen zij de verkoper in staat stellen de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.
12.2 De klant wordt verzocht de goederen in een voorgefrankeerd pakket aan de verkoper terug te zenden en het ontvangstbewijs te bewaren.
12.3 Klanten worden verzocht beschadiging of vervuiling van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen aan de Verkoper worden geretourneerd in de originele verpakking met alle toebehoren. Indien de originele verpakking niet meer in het bezit is van de Verkoper, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen schade tijdens het transport en om eventuele schadeclaims te vermijden die te wijten zijn aan een gebrekkige verpakking.
12.4 De in deze afdeling (nr. 12) van de AV genoemde modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig nr. 10 van deze AV.

13. terugzendingskosten in geval van herroeping

13.1 Indien de Klant een consument is, draagt hij de normale kosten van de retourzending in geval van herroeping (cf. Nr. 10 van deze AV).

14 Opslag van de tekst van de overeenkomst

14.1 De Verkoper slaat de contracttekst van de bestelling op. De AV kunnen online worden opgevraagd. De Klant kan de tekst van het contract afdrukken alvorens de bestelling aan de Verkoper te bezorgen, door de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken in de laatste stap van het bestelproces.
14.2 De Verkoper zendt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Bovendien ontvangt de Klant te allen tijde op verzoek een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

15. gegevensbescherming

15.1 De Verkoper verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
15.2. De persoonsgegevens die worden verstrekt met het oog op de bestelling van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de Verkoper gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt die niet bij het bestel-, leverings- en betalingsproces betrokken zijn.
15.3. De klant heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die door de verkoper over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft hij recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren.
15.4. Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonsgegevens door de verkoper is te vinden in het privacybeleid.

16 Bevoegdheid, toepasselijk recht, contractuele taal

16.1. De plaats van bevoegdheid en van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Koper een koopman, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
16.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Dit geldt niet indien dwingende voorschriften ter bescherming van de consument in strijd zijn met deze toepassing.
16.3 De contracttaal is Duits.

17 Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig Art. 14 para. 1 ODR VO en § 36 VSBG

17.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

(Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr).

1. Geltungsbereich
2. Angebote und Leistungsbeschreibungen
3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
4. Preise und Versandkosten
5. Lieferung, Warenverfügbarkeit
6. Zahlungsmodalitäten
7. Eigentumsvorbehalt
8. Sachmängelgewährleistung und Garantie
9. Haftung
10. Widerrufsrecht
11. Ausschluss des Widerrufsrechts
12. Rücksendungen
13. Rücksendekosten bei Widerruf
14. Speicherung des Vertragstextes
15. Datenschutz
16. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache
17. Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR VO und § 36 VSBG

1. Geltungsbereich

1.1. Voor die Geschäftsbeziehung zwischen pi3g e.K., Inhaber: Maximilian Batz, Zschochersche Allee 1, 04207 Leipzig (nachfolgend "Verkäufer") und dem Kunden (nachfolgend "Kunde") gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
1.2. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, opmerkingen en standpunten op werkdagen van 9:00 UHR tot 18:00 UHR onder telefoonnummer ++49-(0)89 - 878 069 850 en per e-mail onder support [at] pi3g.com.
1.3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
1.4. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Angebote und Leistungsbeschreibungen

2.1. Bij het aanbieden van Producten in de Online-Shop gaat het niet om een rechtsgeldig bindend Angebot, maar om een bestelling bij het plaatsen van een Bestellung. De informatie in de catalogus en op de website van de verkoper heeft niet het karakter van een Zusicherung of Garantie.
2.2. Alle antwoorden zijn "solange der Vorrat reicht", wenn nicht bei den Produkten etwas anderses vermerkt ist. Im Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten.

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss

3.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen und diese über die Schaltfläche "in den Warenkorb" in einem so genannten Warenkorb sammeln.
3.2 Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche "Weiter zur Kasse" zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten.
3.3. Über die Schaltfläche "Kaufen" gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Bij het afsluiten van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en verwijderen. Nuttige informatie wordt weergegeven met een sterretje (*).
3.4. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion "Drucken" ausdrucken kann (Bestellbestätigung). Die automatische Bestellbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer das bestellte Produkt innerhalb von 2 Tagen an den Kunden versendet, übergeben oder den Versand an den Kunden innerhalb von 2 Tagen mit einer zweiten E-Mail, ausdrücklicher Auftragsbestätigung oder Zusendung der Rechnung bestätigt hat.
3.5. Sollte der Verkäufer eine Vorkassezahlung ermöglichen, kommt der Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung zustande. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung beim Verkäufer eingegangen ist, tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück mit der Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und den Verkäufer keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und Verkäufer ohne weitere Folgen erledigt. Een reservering van het artikel bij een eventuele verkoop wordt pas na 10 kalenderdagen uitgevoerd.

4. Preise und Versandkosten

4.1. Alle prijzen die op de website van de Verkoper worden vermeld, zijn gebaseerd op de door u verstrekte gesetzliche verkoopprijs.
4.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung Versandkosten. Die Versandkosten werden dem Käufer auf der Versandkostenseite und im Rahmen des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt.

5. Lieferung, Warenverfügbarkeit

5.1. Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt der Verkäufer dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit. Als het product niet op korte termijn beschikbaar is, zal de Verkoper de garantietermijn van Annahmeerklärung in acht nemen. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.
5.2. Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Verkäufer dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Verkäufer berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird der Verkäufer eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten. Soweit Vorkasse vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des Rechnungsbetrages.

6. Zahlungsmodalitäten

6.1. Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgs aus den zur Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen.
6.2. Als Bezahlung per Rechnung mogelijk is, moet die Zahlung binnen 14 Tagen na Erhalt der Ware en der Rechnung worden uitgevoerd. Bij alle andere betalingen kan de betaling in het Vorhaus worden uitgevoerd, zonder dat er een afboeking plaatsvindt. De betaling op afschrift zal geschieden op verzoek en na het afsluiten door de Verkoper van Geschäftskunden en andere institutionele instellingen.
6.3. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. Paypal, gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen.
6.4. Is die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.
6.5. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Verkäufer nicht aus.
6.6. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt sind. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäufers.

8. Sachmängelgewährleistung und Garantie

8.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften.
8.2. Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich abgegeben wurde.

9. Haftung

9.1. Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen.
9.2. Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
9.3. Ferner haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet der Verkäufer jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
9.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
9.5. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

10. Widerrufsrecht

- Beginn der Widerrufsbelehrung für Verbraucher - 

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist begint nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

pi3g e.K.
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig

++49-(0)89-878-069-850

support [at] pi3g.com

We bitten darum, den Widerruf für eine zügige Bearbeitung bevorzugt an uns über e-Mail zu richten.

 

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. U dient de reguliere kosten van uw retourzending te betalen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist begint für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

- Ende der Widerrufsbelehrung für Verbraucher -

11. Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.

12. Rücksendungen

12.1. Kunden werden vor Rücksendung gebeten die Rücksendung beim Verkäufer zu melden - ++49-(0)89-878-069-850 oder am besten unter support [at] pi3g.com oder auf pi3g.com/kontaktom de bestelling te bevestigen. Op deze wijze maakt de verkoper een snelle en eenvoudige levering van de produkten mogelijk.
12.2. Kunden werden gebeten die Ware als frankiertes Paket an den Verkäufer zurück zu senden und den Einlieferbeleg aufzubewahren.
12.3. Kunden werden gebeten Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. 12.4. Die Ware sollte nach Möglichkeit in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör an den Verkäufer zurück gesendet werden. Als de oorspronkelijke verpakking niet meer in het bezit van de verkoper is, moet een andere geschikte verpakking worden gebruikt, zodat een geschikte bescherming tegen transportschade kan worden geboden en eventuele schade aan de verpakking kan worden vermeden.
12.4. Die in diesem Abschnitt (Nr. 12) der AGB genannten Modalitäten sind nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts gem. Nr. 10 dieser AGB.

13. Rücksendekosten bei Widerruf

13.1. Ist der Kunde Verbraucher, hat er im Falle des Widerrufes (vgl. Nr. 10 dieser AGB) die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.

14. Speicherung des Vertragstextes

14.1. Der Verkäufer speichert den Vertragstext der Bestellung. Die AGB sind online abrufbar. Der Kunde kann den Vertragstext vor der Abgabe der Bestellung an den Verkäufer ausdrucken, indem er im letzten Schritt der Bestellung die Druckfunktion seines Browsers nutzt.
14.2. Der Verkäufer zendt dem Kunden außerdem eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten an die von Ihm angegebene E-Mail-Adresse zu. Ferner erhält der Kunde auf Wunsch jederzeit eine Kopie der AGB zugeschickt.

15. Datenschutz

15.1. Der Verkäufer verarbeit personenbezogene Daten des Kunden zweckgebunden und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
15.2. Die zum Zwecke der Bestellung von Waren angegebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden vom Verkäufer zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am Bestell-, Auslieferungs- und Zahlungsvorgang beteiligt sind.
15.3. Der Kunde hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die vom Verkäufer über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
15.4. Nadere informatie over Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der erforderlichen personenbezogenen Daten durch den Verkäufer finden sich in der Datenschutzerklärung.

16. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache

16.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
16.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, wenn zwingende Verbraucherschutzvorschriften einer solchen Anwendung entgegenstehen.
16.3. Vertragssprache ist deutsch.

17. Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR VO und § 36 VSBG

17.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden. We zijn bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.