Nieuwe WEEE-wetgeving vanaf 15 augustus 2018

Met de Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad op 4 juli 2012 is een nieuwe rechtsgrondslag voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gecreëerd.

Met ingang van 15 augustus 2018 eindigt de zogenaamde overgangsperiode, die in dit document wordt omschreven. Dit heeft enorme gevolgen, zoals we hier zullen bespreken.

In het algemeen is het noodzakelijk dat iedereen die waar dan ook in de EU elektronische apparatuur vervaardigt en/of verkoopt (inclusief kabels!), kennis neemt van deze richtlijn en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Zo vielen meubelen meubelen met geïntegreerd elektronisch licht vroeger buiten het toepassingsgebied van deze wetgeving. Nu vallen ze binnen het toepassingsgebied (open toepassingsgebied, zie hieronder).

Eén waarschuwing:

Ik ben geen advocaat, de informatie hierin is geen juridisch advies, gelieve zelf kennis te nemen van het materiaal. Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie hierin. Dit gezegd zijnde, ik heb het zorgvuldig onderzocht en ben vrij zeker over wat ik hier zeg.

Definities

 • EEA = elektrische en elektronische apparatuur
 • WEEE = Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
 • Ik zal "AEEA-richtlijn" gebruiken om te verwijzen naar voornoemde richtlijn en de daaruit voortvloeiende wetgeving.

Open Scope: of wat moeten we rapporteren?

Voorheen had de AEEA-richtlijn een gesloten toepassingsgebied.

Dat betekent, dat alleen de hulpmiddelen die in specifieke, vooraf gedefinieerde categorieën vielen, en die niet waren vrijgesteld, moesten worden gerapporteerd.

U kunt dit zien in BIJLAGE I (bladzijde 16 van de PDF) - b.v. automaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, enz.

Vanaf 15 augustus 2018 zal het overgaan in de open scope.

Dit betekent dat alle apparaten die als EEA (elektrische en elektronische apparatuur) worden beschouwd, moeten worden gemeld, tenzij zij uitdrukkelijk zijn vrijgesteld.

afbeelding

afbeeldingsbron: EU WEEE FAQ PDF

Vanaf de periode van openstelling van het toepassingsgebied valt EEA alleen buiten het toepassingsgebied als zij onder een van de uitdrukkelijk in artikel 2, leden 3 en 4, genoemde uitsluitingen valt.

WEEE FAQ

Hoe wordt een EEA gedefinieerd?

EEA wordt gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), van de AEEA-richtlijn:

elektrische en elektronische apparatuur" of "EEA": apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom;

dit omvat in feite alles wat elektrische stromen of elektromagnetische velden nodig heeft om te werken.

Het omvat bijvoorbeeld:

 • RFID-tags (omdat zij elektromagnetische velden nodig hebben om te werken)
 • USB-kabels (omdat zij apparatuur zijn voor de overdracht van dergelijke stromen)
 • antennes
 • printerpatronen met elektrische onderdelen (Ja!)

Ik citeer de FAQ PDF hier:

Printerpatronen die elektrische onderdelen bevatten en voor hun goede werking afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden, vallen dus binnen het toepassingsgebied van de richtlijn.

Wat valt er volgens deze definitie niet onder (voorbeelden)?

 • grasmaaiers op gas
 • gasfornuizen met uitsluitend elektronische ontsteking (aangezien het toestel geen elektriciteit nodig heeft om zijn basisfunctie te vervullen, maar alleen de vonk nodig heeft om te starten)

afbeelding

afbeeldingsbron: EU WEEE FAQ PDF


Welke uitzonderingen worden gemaakt?

De AEEA-richtlijn voorziet in een aantal uitzonderingen:

gebruik voor militaire en nationale veiligheid

indien de uitrusting niet bestemd is om op de algemene markt te worden verkocht !; ter bescherming van veiligheidsbelangen

"uitrusting die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van een ander soort uitrusting die is uitgesloten van of niet valt onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, en die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die uitrusting;" 

dat zijn apparaten die niet zelfstandig kunnen worden gebruikt, maar uitsluitend nodig zijn voor een van de andere categorieën hier; ze kunnen voor geen enkel ander doel worden gebruikt, anders zijn ze niet meer vrijgesteld.

gloeilampen

omdat ze toch al uitgefaseerd worden

apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden

het mag echter niet op de grond gebruikt worden, anders valt het onder de richtlijn!

Grote stationaire industriële werktuigen

deze gereedschappen moeten permanent worden geïnstalleerd door vakmensen in een industriële productie-eenheid of een O&O-faciliteit; de EWRN suggereert > 2 ton & minimum van 15.625 m3 volume

Grote vaste installaties

b.v. bagagetransportsystemen op luchthavens, liften, olieplatforms

vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische voertuigen op twee wielen waarvoor geen typegoedkeuring is verleend

vrachtwagens, auto's, boten, vliegtuigen,

maar niet bv. elektrische speelgoedauto's (voornamelijke functie: speelgoed) of elektrische fietsen waarvoor geen typegoedkeuring is verleend

Niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking worden gesteld

Dit materieel mag alleen B2B worden verkocht; voorbeelden: vorkheftrucks, grasmaaiers (de elektrische soort), straatvegers, mobiele kranen.

Dat doet het ook. niet van toepassing zijn op b.v. een betonmolen "omdat hij van de ene bouwplaats naar de andere kan worden verplaatst"

Apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld.

 • het zou alleen beschikbaar moeten zijn voor B2B klanten!
 • het mag geen nuttige functie hebben voor gewone operaties / fabricage / verzorging! (b.v. een centrifuge of bloedgasmeetapparatuur)

Deze categorie is opgenomen om geen last te leggen op onderzoek, wetenschappelijke vooruitgang, ontwikkeling en innovatie in de EU.

Ik neem aan dat bijvoorbeeld apparatuur die specifiek voor de CERN is vervaardigd en verder geen tastbaar nut heeft, onder deze categorie zou vallen.

Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, wanneer verwacht wordt dat deze hulpmiddelen vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

De actieve implanteerbare medische hulpmiddelen zijn vrijgesteld, zodat de hulpmiddelen na de dood niet uit het menselijk lichaam hoeven te worden verwijderd. b.v. pacemakers

Voor de andere apparaten is de besmettelijk bit is belangrijk; hier is alleen het deel dat werkelijk in contact komt met lichaamsvloeistoffen vrijgesteld, omdat het als besmettelijk afval moet worden verwijderd.

Zo wordt het apparaat dat een pasgeboren baby bewaakt, niet als besmettelijk beschouwd, aangezien het niet rechtstreeks in contact komt met de baby. Het is bevestigd aan de elektrode.

Deze elektrode, die aan het hoofd van de baby wordt bevestigd, wordt echter als besmettelijk beschouwd. De elektrode is dus vrijgesteld van de AEEA.

Producent: wie moet verslag uitbrengen?

De AEEA-richtlijn definieert een producent zeer ruim - het is niet alleen de fabrikant.

U moet in principe aangifte doen, indien u een natuurlijke of rechtspersoon bent en verkopen binnen de EU, en:

 • als u EEA vervaardigt of laat vervaardigen in uw EU-lidstaat en EEA onder uw naam of handelsmerk binnen die EU-lidstaat op de markt brengen
  • als deze 100 % alleen voor de export zijn, u wordt in die lidstaat niet als producent beschouwd
  • als u ze uitvoert en in een andere lidstaat verkoopt, wordt u beschouwd als producent in dat lidstaat Star

 • als u andere EEA-producten van een nieuw merk voorziet (whitelabel) en ze binnen uw EU-lidstaat verkoopt
  • u wordt niet als producent beschouwd wanneer het merk van de producent op de apparatuur is aangebracht
  • u wordt wel als producent beschouwd als u ze invoert uit een derde land of een andere EU-lidstaat

 • als u EEA invoert uit een derde land of uit een andere EU-lidstaat, en deze verkoopt binnen uw EU-lidstaat
  • dat wil zeggen, als u in Groot-Brittannië elektronische apparatuur koopt en die in Duitsland verkoopt, wordt u beschouwd als de producent van de in Duitsland verkochte goederen
  • wordt dit beschouwd als "in de handel brengen" ("het voor het eerst beroepsmatig op de markt aanbieden van een product op het grondgebied van een lidstaat".) Star

 • als u verkoopt "door middel van communicatie op afstand" (bv. onlinewinkel) aan andere EU-lidstaten dan uw eigen lidstaat / of vanuit een derde land
  • het maakt niet uit of u B2B of B2C verkoopt, u wordt als producent beschouwd
  • als uw bedrijf in China is gevestigd, valt u onder deze definitie - u moet zich laten registreren.

Als u de goederen van een andere fabrikant binnen dezelfde lidstaat doorverkoopt zonder ze van een andere merknaam te voorzien, hoeft u deze niet te melden.

In elk ander geval zult u zich moeten melden.

Star een probleem dat hier nog moet worden opgelost is als u verkoopt aan een wederverkoper in een andere lidstaat ... die rapporteert. Anders wordt het twee keer gemeld.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Dit is een uittreksel van de verantwoordelijkheden! U zult de wetgeving van uw staat moeten bekijken om de volledige en precieze omvang van uw verantwoordelijkheden te begrijpen!

Een distributeur is elke natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen die EEA op de markt beschikbaar stelt. U kunt distributeur en producent tegelijk zijn, maar u kunt ook alleen distributeur zijn.

Als een distributeur moet je:

 • ervoor te zorgen dat producten kosteloos één op één kunnen worden teruggezonden, mits de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies vervult als de geleverde apparatuur
 • als u een winkel heeft met ten minste 400 m2 voor EEA moet u voorzien in de kosteloze inzameling van kleine AEEA (< 25 cm in om het even welke afmeting) bij de eindgebruikers, zonder dat deze verplicht zijn EEA van u te kopen

Als producent moet je:

 • te voorzien in de financiering van de inzameling, verwerking, nuttige toepassing en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van AEEA van particuliere huishoudens
  • voor goederen die na 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, voor uw eigen producten
  • voor goederen die voordien op de markt zijn gebracht -> moet u naar evenredigheid van uw marktaandeel in dat soort uitrusting bijdragen
 • ook voorzien in de financiering voor andere gebruikers dan particuliere huishoudens (dacht je niet dat je daar uit zou komen, of wel?) - althans voor alle sinds 13 augustus 2005 geplaatste goederen
 • de garantie bieden dat het beheer van de AEEA zal worden gefinancierd (deelname aan passende regelingen, recyclingverzekering of geblokkeerde bankrekening)
 • markeer uw producten - bij voorkeur volgens de Europese norm EN 50419 (zie hieronder)
 • registreer u bij de bevoegde lidstaten, waar u als producent wordt beschouwd.
  • met name wanneer u EEA verkoopt door middel van "communicatie op afstand" (onlineverkoop), moet u zich laten registreren in de lidstaat waaraan u verkoopt. 
   • als alternatief kunt u kiezen voor een gevolmachtigde verantwoordelijk voor uw taken in deze andere lidstaat
 • informatie verstrekken over de voorbereiding voor hergebruik en behandeling binnen een jaar nadat de apparatuur in de handel is gebracht (Artikel 15, informatie voor behandelingsfaciliteiten)
 • verslag (zie hieronder)

Als u uw verantwoordelijkheden niet nakomt, zullen er sancties worden opgelegd om ervoor te zorgen dat u zich aan de regels houdt. U moet al deze dingen doen gratis aan klanten, regelgevende instanties en andere betrokken partijen.

EN 50419: Wat moet u op uw producten aanbrengen?

zie dit document

 • unieke identificatie van de producent
  • merknaam of handelsmerk of bedrijfsregistratienummer of een ander geschikt middel om u te identificeren
  • de gekozen optie wordt geregistreerd in het producentenregister van de lidstaat van het lid
 • omvatten de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes
 • omvatten de horizontale balk onder de vuilnisbak op wielen

Deze markeringen moeten toegankelijk, duurzaam, leesbaar en onuitwisbaar zijn.

(15 s wrijven met een in water gedrenkt stuk doek, en nogmaals 15 s met een in wasbenzine gedrenkt stuk doek) om te testen)

afbeelding

afbeeldingsbron

Zoals u in de afbeelding kunt zien, moet u de doorgestreepte bak met wieltjes en de horizontale balk op uw producten plaatsen.

De afmetingen en verhoudingen zijn duidelijk gespecificeerd, waarbij h een minimum van 1 mm is.

De horizontale balk geeft aan dat het apparaat na 13 augustus 2005 is vervaardigd.

Als je de benodigde informatie niet op je toestel kunt krijgen:

 • zet het op een vlag op het netsnoer van uw toestel (indien aanwezig)
 • het opnemen in de gebruiksaanwijzing en de garantiebewijzen (indien meegeleverd)

Als je het nergens anders kwijt kunt:

 • zet het op de verpakking

Het is uw verantwoordelijkheid als producent ervoor te zorgen dat de EEA die u verkoopt, gemarkeerd is. U hoeft het niet te merken.

Maar als het niet gemarkeerd is, moet u het markeren.

Bijlage X, deel B - Welke informatie wordt voor een producent geregistreerd?

Wanneer u zich als producent registreert, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • naam en adres van uzelf of uw gemachtigde vertegenwoordiger, inclusief een contactpersoon
  • in het geval van de gemachtigde, ook uw contactgegevens
 • nationale identificatiecode van u - bv. nationaal belastingnummer
 • categorie waarin u zich inschrijft (zie hieronder)
 • soort EEA (huishoudelijke of andere dan huishoudelijke apparatuur)
  • als de apparatuur door huishoudens kan worden gebruikt, moet u deze als huishoudapparatuur opgeven.
  • een röntgentoestel dat bijvoorbeeld voor het ziekenhuis is ontworpen, wordt als niet-huishoudelijk materieel beschouwd
 • merknaam van EEA
 • informatie hoe u uw verantwoordelijkheden nakomt:
  • individuele / collectieve regeling
  • informatie over financiële garantie (zie hierboven - bv. via een verzekering)
 • gebruikte verkooptechniek
  • b.v. verkoop op afstand (= online verkoop aan andere landen)
 • verklaring waarin staat dat de verstrekte informatie waar is.

Bijlage X, deel B - Wat moet u als producent melden?

 • Nationale identificatiecode van u
 • verslagperiode
 • categorie EEA (zie hieronder)
 • hoeveelheid op de nationale markt gebrachte EEA naar gewicht en categorie
 • hoeveelheid afgedankte EEA, uitgedrukt in gewicht, die gescheiden is ingezameld, gerecycleerd en verwijderd in de lidstaat, dan wel binnen of buiten de Unie is overgebracht (naar categorie)

Wat zijn de nieuwe categorieën, hoe worden ze gedefinieerd?

Bijlage III van de AEEA-richtlijn definieert zes categorieën (die in de plaats komen van de 10 categorieën die voorheen werden gebruikt). De lidstaten kunnen subcategorieën vaststellen.

Raadpleeg dit mooie document voor opheldering en tal van voorbeelden.


1) Temperatuurwisselapparatuur

alles wat voor de temperatuuruitwisseling iets anders dan water gebruikt, b.v. koelkasten, warmtepompen, enz.

2) Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2

in deze categorie is het belangrijk op te merken dat de weergave van informatie de primaire functie van het scherm.

Notebooks vallen in deze categorie, terwijl smartphones en phablets zijn niet. Verwijzen naar dit document voor meer voorbeelden.

3) Lampen

LED, fluorescentielampen, enz. Apparatuur voor het opwekken van licht.

4) Groot materieel

Gedefinieerd door elke buitenafmeting die groter is dan 50 cm. Kabels, slangen, enz. worden hierbij buiten beschouwing gelaten; het produkt is opgevouwen, maar moet zich in een gebruiksklare toestand bevinden.

Voorbeelden: wasmachines, wasdrogers, vaatwasmachines, muziekapparatuur (met uitzondering van in kerken geïnstalleerde pijporgels), grote medische apparatuur.

5) Klein materieel

Alle apparatuur die niet onder een van de andere vijf categorieën valt, moet niet-IT zijn en alle afmetingen moeten kleiner zijn dan 50 cm.

Voorbeelden: Stofzuigers, tapijtnaaimachines, broodroosters, strijkijzers, kleine medische apparaten.

6) Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur

De buitenafmetingen mogen niet meer dan 50 cm bedragen. Informatieapparatuur - gebruikt voor het verzamelen, overbrengen, verwerken, opslaan en tonen van informatie.

Telecommunicatieapparatuur - om signalen (spraak, video, data) over een bepaalde afstand te verzenden.

Voorbeelden: mobiele telefoons (smartphones, phablets). GPS, navigatieapparatuur, routers, personal computers, printers, telefoons.

afbeelding

bron: ERWN Categorieën leidraaddocument

Referenties: